Çfarë është më mirë në Islam, të jesh i pasur apo i varfër?!

Çfarë është më mirë në Islam, të jesh i pasur apo i varfër?! Do t’ju bindin se varfëria është e mirë, se nuk është e metë… Do t’ju thonë se All-llahu i do të varfrit, se Pejgamberi a.s. ishte i varfër, se modestia është një thesar që nuk shuhet, se asketizmi është vlerë, ndërsa lakmia […]

Continue Reading

Mesazh për ata që i shfrytëzojnë punëtorët, dhe ndërgjegjen e lajnë me umre, haxhillëk, donacione

Falënderimi i vërtetë nuk është në gjuhë, por duke ia dhënë çdo kujt të drejtën që i takon… Pra, vetëmle ta përsërisim: – punëdhënësi i cili e shfrytëzon punëtorin, nuk ia paguan orët shtesë, nuk i jep orar të plot të punësdhe të drejtën për pushim, – e kërcënon me largim nga puna – dhe […]

Continue Reading

Jeumul-ashura: Ditë e agjërimit dhe duasë

“Vërtet, numri i muajve tek Allahu është dymbëdhjetë, sipas Librit të Allahut, që prej ditës kur krijoi qiejt dhe Tokën. Katër prej tyre janë të shenjtë, sipas besimit të drejtë. Prandaj, mos i bëni vetes dëm, duke i shkelur këta muaj!…” [SURJA ET-TEUBE, 36] Muaji i parë i kalendarit hixhri është muaji Muharrem, muaji i […]

Continue Reading

Shtatë thënie frymëzuese nga Yasmine Mogahed

Në këtë artikull u sjellim shtatë thënie të bukura të Yasmine Mogahed… Jeta juaj është një rrëfim dashurie në mes juve dhe Allahut. Çdo individ, çdo përvojë, çdo dhuratë, çdo humbje, çdo dhimbje etj. janë dërguar në rrugën tuaj jetësore për shkak të vetëm një arsye: t’ju kthejnë tek Ai. Jini falënderues për çdo individ që […]

Continue Reading

Kushtet e Sulltan Sulejmanit për të qenë imam

Disa burime historike thonë se Sulltan Sulejmani vendosi disa kritere që dikush të meritonte të qe imam në xhami. Ato ishin: – Të jetë i rrjedhshëm në arabisht, turqisht, persisht dhe latinisht. – Të njohë, studiojë e kuptojë Kuranin e Shenjtë, Teuratin dhe Ungjillin (Testamenti i Vjetër dhe i Ri). – Të jetë njohës i […]

Continue Reading